Bài 5 Java cơ bản: Lớp và phương thức

Tóm tắt nội dung: trong bài này giải thích về lớp và phương thức trong hướng đối tượng.
Nội dung: Tạo một class với tên là Student
Class (lớp):
Khai báo class Student có 3 thành phần chính :
Access modifier: Access modifier cho class có 2 loại đó là publicdefault
          public – VD: trong class Student
          default – VD: trong class Teacher. Default nghĩa là không có gì , để trống rỗng.
Chú ý: File *.java phải trùng tên với public class và trong mỗi file *.java thì chỉ có một public class trừ inner class.
Từ khóa class: Để phân biệt class với interface. Class thì có 2 loại concrete class và abstract class.
Tên class: Tên là Student.
Method (phương thức):
Phương thức là một hành động.
Khai báo phương thức show() có 3 thành phần chính :
Access modifier: Đối với phương thức thì access modifier có tới 4 loại: public, protected, default, private.
Kiểu giá trị trả về: Có thể trả về bất kì kiểu dữ liệu nào mà ta muốn như là kiểu
int, float,object … ở đây kiểu trả về là kiểu void đây là kiểu trả về đặc biệt tức là không phải trả về cái gì cả.

Từ khóa default nghĩa là không có gì.
Tên phương thức: Tên phương thức là show. Sau show() còn có cặp dấu ngoặc đơn () đây là cặp dấu dùng cho tham số truyền vào. Ở đây phương thức show() ko có tham số truyền vào.
Nếu bạn có câu hỏi vui lòng để lại comment hoặc gởi câu hỏi theo địa chỉ: studyandsharevn@gmail.com.
Advertisements

About Study and Share

Study and Share knowledge

Posted on September 28, 2011, in Java Basic Tutorials and tagged , , , . Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. Bài giới thiệu dễ hiểu lắm ạ , cảm ơn nhiều! 🙂

  1. Pingback: 58 video hướng dẫn Java Basic chi tiết | Nesk BM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: