Bài 6 Java cơ bản: Thuộc tính và biến

Tóm tắt nội dung: Giới thiệu thuộc tính và biến trong java.
Nội dung:
 Thuộc tính: Thuộc tính được khai báo trong phạm vi class và ngoài các phương thức (dòng 13,14 khai báo 2 thuộc tính nameage và được gắn giá trị tương ứng là “phuong”“22”).  Thuộc tính có ba thành phần:
·       Access modifier
·       Kiểu của thuộc tính
·       Tên thuộc tính
Phương thức được quyền sử dụng tất cả các thuộc tính của class (dòng 17,18 in ra màn hình giá trị của 2 thuộc tính nameage).
Biến: Được khai báo trong addNumbers nên gọi là khai báo cục bộ (local variable). Với cách khai báo này thì biến này chỉ được sử dụng trong phương thức addNumbers nếu sử dụng biến này bên ngoài phương thức addNumbers thì sẽ bị báo lỗi (dòng 21). Phương thức addNumbers có kiểu trả về là int và hai tham số truyền vào a, b.
Trong phương thức main khai báo một đối tượng Student với tên là st (dòng 25) và đối tượng st này sẽ tham chiếu tới 2 phương thức showStudent() addNumbers() để in kết quả ra màn hình (dòng 26, 27).

Nếu bạn có câu hỏi vui lòng để lại comment hoặc gởi câu hỏi theo địa chỉ: studyandsharevn@gmail.com.
Advertisements

About Study and Share

Study and Share knowledge

Posted on September 28, 2011, in Java Basic Tutorials and tagged , , , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: