Bài 9 Java cơ bản: Các kiểu dữ liệu trong Java

Tóm tắt nội dung: Giới thiệu các kiểu dữ liệu cơ bản trong Java.
Nội dung:
          Các kiểu dữ liêu cơ bản trong java gồm:
          byte: Dùng để lưu kiểu dữ liệu số nguyên có kích thước là 1byte (8 bit). Phạm vi biểu diễn từ -128 đến 127 giá trị mặc định là 0.
          char: Dùng để lưu kiểu dữ liệu ký tự hoặc số có kích thước là 2 byte. Phạm vi biểu diễn từ 0 đến u\fff giá trị mặc định là 0.
          boolean: Dùng để lưu trữ kiểu dữ liệu chỉ có 2 trạng thái true hoặc false. Giá trị mặc định là false.

          short: Dùng để lưu kiểu dữ liệu là số nguyên có kích thước 2 byte. Phạm vi biểu diễn giá trị từ -32768 đến 32767 giá trị mặc định là 0.
          int : Dùng để lưu kiểu dữ liệu là số nguyên có kích thước 4 byte. Phạm vi biểu diễn giá trị từ -2147483648 đến 2147483648 giá trị mặc định là 0.
          float: Dùng để lưu kiểu dữ liệu số thực có kích thước là 4 byte. Giá trị mặc định là 0.0f.
          double: Dùng để lưu kiểu dữ liệu có kích thước lên tới 8 byte. Giá trị mặc định là 0.00d.
          long : Dùng để lưu kiểu dữ liệu  có kiểu số nguyên có kích thước lên 8 byte. Giá trị mặc đinh là 0l.
Lưu ý: Khi ta gán từ kiểu dữ liệu lớn hơn về cho kiểu dữ liệu nhỏ hơn (ví dụ: long 8 byte về int 4 byte ) thì ta phải ép kiểu.
Vi dụ:
public static void main(String[] args) {
            int i = 2;
            byte b;
            b = (byte) i;// ép kiểu
      }

Nếu bạn có câu hỏi vui lòng để lại comment hoặc gởi câu hỏi theo địa chỉ: studyandsharevn@gmail.com.

Advertisements

About Study and Share

Study and Share knowledge

Posted on October 12, 2011, in Java Basic Tutorials and tagged , , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: