Bài 18 Java cơ bản: Array

Tóm tắt nội dung: Giới thiệu về mảng trong Java
Nội dung:  Mảng là các thành phần dữ liệu giống nhau và được sắp xếp thành một dãy.
Code:
public static void main(String[] args) {
            int[] array1 = new int[5];
            int[] array2 = { 2, 3, 4, 5};
            int[][] array3 = new int[2][3];
            for (int i = 0; i < array1.length; i++) {
                  System.out.println(array1[i]);
            }
            for (int j = 0; j < 2; j++)
                  for (int k = 0; k < 3; k++) {
                        System.out.println(array3[j][k]);
                  }
      }
Khai báo mảng có 2 cách:
        Khai báo và gán giá trị trực tiếp.
Ví dụ: int[] array2 = { 2, 3, 4, 5};
        Khai báo và không gán giá trị trực tiếp.
Ví dụ: int[] array1 = new int[5];
Duyệt mảng ta có thể dùng cấu trúc lặp, ở đây ta minh họa bằng cấu trúc for.
Duyệt mảng bắt đầu từ 0 đến giá trị length – 1, vị trí phần tử cuối cùng trong mảng. Nếu index vượt ra ngoài khoảng giá trị này (nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn hoặc bằng giá trị length) thì sẽ tạo ra một Runtime Exception: java.lang. Array…
Đối với mảng nhiều chiều cũng tương tự như mảng một chiều. Ví dụ mảng 2 chiều khi duyệt mảng ta sẽ có thêm một vòng for cụ thể như đoạn code trên.
Nếu bạn có câu hỏi vui lòng để lại comment hoặc gởi câu hỏi theo địa chỉ: studyandsharevn@gmail.com.
Advertisements

About Study and Share

Study and Share knowledge

Posted on October 17, 2011, in Java Basic Tutorials and tagged , , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: